Právní informace

Podmínky užívání

ČLÁNEK 1: POPIS WEBU
Tyto webové stránky jsou dostupné na následující adrese URL: www.pilotpen.cz (dále jen "webové stránky").

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny a jsou spravovány společností PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA, s kapitálem ve výši 7 216 936 EUR, registrovanou v obchodním rejstříku Annecy pod číslem 399 424 753, sídlo společnosti PAE de La Caille - Saint-Martin De Bellevue - 74 350 Allonzier-La-Caille, zastoupená Yasuyuki KAZAOKA, osobou zmocněnou v jednáních pro účely těchto podmínek (dále jen "PILOT CORPORATION OF EUROPE"). 

A výhradním dodavatelem psacích potřeb PILOT na český trh, společností Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, Praha 20 – Horní Počernice, IČO: 03440478, DIČ: CZ03440478 (dále jen „Václav Čížek“).

Webová stránka je umístěna u společnosti Clever Age, SAS (zjednodušená akciová společnost) se základním kapitálem ve výši 250 000 EUR. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Paříži, B 439 024 209, ústředí se sídlem 37, boulevard des Capucines 75002 Paris, zastoupená Frédéricem BON, osobou zmocněnou v jednáních pro účely těchto podmínek.

ČLÁNEK 2: UŽITÍ
Využívání služeb zřízených společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a společností Václav Čížek, popsaných v těchto obecných podmínkách, je zcela zdarma.

Nicméně, zařízení (počítač, telefon, software, telekomunikace, atd.), které umožňují přístup k této službě, je výhradní odpovědností uživatelů internetu, jako jsou poplatky za připojení k internetu.

ČLÁNEK 3: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Webová stránka a její obsah je výhradním vlastnictvím společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek. Webové stránky jsou provozovány za účelem poskytování informací. Webovými stránkami můžete procházet, obsah těchto webových stránek je možné užívat pouze pro vlastní potřeby, nikoli pro komerční využití, a to za předpokladu, že budou respektována veškerá autorská práva, ochranné známky a ostatní vlastnická práva.
Jiné užití webových stránek nebo jejího obsahu je podmíněno předchozím souhlasem společnosti Václav Čížek.
 
ČLÁNEK 4: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S osobními údaji uživatelů, které budou uvedeny na těchto webových stránkách v rámci registrace, bude zacházeno v souladu s právními předpisy dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. V platném znění. Každý uživatel má právo na změnu nebo vymazání informací týkajících se jeho osoby. Chcete-li využít tohoto práva, kontaktujte společnost Václav Čížek, prodej@vaclav-cizek.cz. Získané kontaktní údaje mohou být použity pro potřeby marketingové nebo propagační nabídky produktů, které jsou společností Václav Čížek distribuovány.

ČLÁNEK 5: COOKIES
Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek mohou na svých stránkách používat cookies. Cookies jsou malé jednotky údajů, které jsou přechodně uchovávány na pevném disku Vašeho počítače Vašim prohlížečem, a které jsou potřebné k užívání našich webových stránek. Cookies nemohou spouštět programy nebo zavirovat Váš počítač. Informace obsažené v cookies slouží např. za účelem kontroly délky připojení, k zajištění navigace, a zajišťují snadné propojení mezi uživatelem a webovými stránkami. Každý uživatel internetu může přijmout nebo odmítnout cookies. Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímají. Jejich odmítnutí je možné změnit v nastavení Vašeho prohlížeče. 

ČLÁNEK 6: RIZIKA SPOJENÁ S INTERNETEM
Tyto webové stránky jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případu vyšší moci nebo události mimo kontrolu společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a mimo dobu nutné údržby a případných poruch.

Přenosová rychlost a doba zobrazení informací, probíhajících mezi internetem a platformou webových stránek, nejsou společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek garantovány. Rychlost, kterou jsou informace předávány, nespadá pod služby nabízené společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek, ale pod vlastnosti online sítě s ohledem na technické prostředky k získání generovaného provozu.

Připomínáme uživatelům vlastnosti a omezení internetu a neneseme žádnou odpovědnost za dopady připojení uživatelů k této síti prostřednictvím webových stránek.

Především nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody, materiální nebo nemateriální, způsobené uživatelům nebo jejich IT vybavení. Dále neneseme odpovědnost za jejich uložená data nebo za případné další důsledky na jejich osobní, profesní nebo obchodní činnosti.

Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nejsou odpovědny za jakékoli užití třetí osobou a za informace, které jsou uvedeny v soukromé části webových stránek.

Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nejsou odpovědny za případ, kdy jeden nebo více uživatelů nemůže být připojeno k webu z důvodu jakékoliv technické závady nebo problému, zejména v souvislosti s přetížení sítě.

ČLÁNEK 7: POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ
Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek si vyhrazují právo odstraňovat, měnit nebo doplňovat obsah těchto webových stránek, a to kdykoliv, bez jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění. Zároveň mohou jednostranně a kdykoli dočasně nebo s konečnou platností přerušit online dostupnost těchto webových stránek bez povinnosti předchozího ohlášení nebo povinnosti zajištění náhrady škody jakékoli povahy.

ČLÁNEK 8: WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Na webových stránkách mohou být uvedeny hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které jsou spravovány jinými společnostmi než společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a nad nimiž nemají tyto společnosti žádnou kontrolu. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřebírají žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích stran nebo za obsah, na který mohou tyto stránky odkazovat. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřebírají odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, která by mohla v souvislosti s obsahem jiných webových stránek vzniknout.

Článek 9: Různé
Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek je oprávněna kdykoli změnit tyto všeobecné obchodní podmínky používání.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí, vykládají a provádějí v souladu se zákony České republiky.

Je přísně zakázáno používat nebo reprodukovat název "PILOT CORPORATION OF EUROPE" a /nebo " Václav Čížek" nebo jejich logo jakož i veškeré ochranné známky, návrhy nebo modely a citace, které jsou uvedeny na této webové stránce nebo jiné odkazované stránce, a to v jakémkoliv rozsahu a zejména pro reklamní účely, bez předchozího písemného souhlasu společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a /nebo Václav Čížek.

Obrázky, které jsou uvedené na této webové stránce, pocházejí z knihovny fotografií PILOT CORPORATION OF EUROPE nebo společnosti Václav Čížek.  Veškeré uvedené texty, obrázky ani videa, není možné kopírovat, reprodukovat, znovu uveřejňovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo dále distribuovat bez přechozího písemného souhlasu společnosti Václav Čížek.

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly pečlivě vypracovány. Nicméně, není možné zaručit naprostou úplnost a přesnost zde uvedených informací. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřijímají odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách

© 2015 - PILOT CORPORATION OF EUROPE – All rights reserved.